Ruth en Boaz

Ruth at Boaz place
Bibele journaling.

Mijn overdenking gaat over het verhaal van Naomi, Ruth en Orpha en BOAZ.
Waarom dit verhaal?
Ik wilde  me altijd altijd al eens meer verdiepen in Ruth de Moabitische. 
Heb er zelfs een tekening van gemaakt in mijn bible journaling bijbel.

Het bijbelboek heet Ruth maar het had ook Boaz kunnen heten.
Hij speelde ook een hele belangrijke rol.!
Laatst waren we op bezoek bij goede vrienden.
Hun dochter en wederhelft hadden net een zoon gekregen die ze Boaz hebben genoemd. Heel bijzonder.
Bij het zoeken van een naam voor de nieuwe wereldburger wordt er meestal wel gekeken naar de betekenis van de naam.
Vroeger in de tijd van de bijbel zeer zeker.
De persoon in kwestie groeide ook in die naam. Je naam eer aan doen noemen ze dat dan.
In dit verhaal komen verschillende namen voor die ik eerst even kort wil belichten.
Naomi betekent: Liefelijkheid, aangenaamheid.
Elimelech: Mijn God is koning
Machlon: Ziekelijk
Kiljon: Zwak
Ruth: Vriendin, bruid
Orpha: Weerbarstig of zij die zich afwend
Boaz: In hem is kracht.

Gaat U met me mee naar een tijd heel lang geleden?         
Het oude Israel in de tijd dat de Rechters het land bestuurden.
Het boek eindigt met:

In die dagen was er geen koning in Israël: 
Een ieder deed wat juist was in zijn ogen.
Israel was regelmatig ontrouw aan het verbond met de Heer.
Er was altijd een grote aantrekkingskracht naar de Kanaänitische afgoden.
Toen kwam er een grote hongersnood in het land.
Men ging dan vaak naar de buurlanden.
Economische vluchtelingen zijn dus van alle tijden, dat zie je maar.
Elimelech die in Betlehem woonde besloot zijn heil ergens anders te zoeken. 

Zijn naam betekende Mijn God is koning.
Leefde hij naar zijn naam? 
Vertrouwde hij op zijn Heer?
Waarom vertrok hij? 
Er waren genoeg mensen die bleven.
Weet u wat Betlehem betekent?
Huis van brood…… Maar er was geen brood op dat moment.
Moab was echter een vruchtbaar plateau ten oosten van de dode zee.
Elimelech ging met zijn vrouw Naomi en twee zonen Machlon en Kiljan naar Moab.
Moab was een land waar Joden  niks mee te maken wilden hebben omdat dat heidenen waren die allerlei afgoden dienden.
Ze leefden daar enige tijd als vreemden. 
Na verloop van tijd stierf Elimelech en bleef Naomi achter met haar twee zonen
Hun zonen trouwden met Moabitische vrouwen.
Wat op zich niet gebruikelijk was.
Maar ook de zonen stierven.

WAT EEN DRAMA!
Naomi hoorde dat God haar volk weer gunstig was gestemd, en ze besloot weer terug te gaan.
Ze ging op weg met haar twee schoondochters Ruth en Orpha.
Ruth de moabitische, haar afkomst worden meerdere keren met nadruk genoemd.
Nogmaals het was niet gebruikelijk dat een Israëliet huwde met een moabitische.
In al de jaren dat ze in Moab waren leerde Ruth en Orpha het geloof van Naomi kennen.
Ze leerden de thora kennen met alle gebruiken.
Maar goed ze waren onderweg met Naomi. 
Onderweg zei Naomi al eens
Ga alsjeblieft terug naar jullie eigen moeder en eigen volk.
Maar ze waren nog niet overtuigd.
Bij de grens aangekomen begon Naomi opnieuw.

Naomi pleitte ervoor dat ze terug gingen.
Ik kan niks meer voor jullie doen… Ik ben al oud.
Nee mijn rol is uitgespeeld. 
De Heer heeft zich tegen mij gekeerd.
Wat voelde Naomi zich bitter teleurgesteld.
Orpha heeft zich toen omgekeerd.
Terug naar Moab en haar familie en hun geloof en gebruiken.

Maar Ruth geheel anders, ze klampte zich aan Naomi vast.
Dan spreekt ze de beroemde woorden:
Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. 
Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. 
Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. 
De HEERE mag zó en nog veel erger doen: 
voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.

Wat een krachtige woorden!!
Wat een integratie!!
Wat een vastberadenheid. 
Wat een geloof en vertrouwen in de Heer laat Ruth hier zien.
Ze kiest bewust voor het volk van Naomi en haar God.
Ik probeer altijd verbanden te zoeken in de bijbel.
Waar ben ik een soort gelijk iets tegen gekomen.
Toen moest ik aan Abraham denken.

In Genesis lees ik:
De HEERE nu zei tegen Abram: 
Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
In Genesis 17;7 staat de kern van de belofte

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.
Deze belofte wordt meermaals herhaald.
Dit is het klassieke verbond wat  Ruth laat zien als een model van de heidense gelovige. 
Ze verenigde zich met Naomi die de kinderen van Israël vertegenwoordigt en trouwde met Boaz de bloedverwant-losser, een typevoorbeeld van Yeshua die later onze VERLOSSER zou worden.
Naomi komt in Betlehem aan met Ruth.
De hele stad was in rep en roer.
Psst Is dit Naomi?

Naomi zei  Noem me niet zo, noem me MARA.
Want de almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.
Ze komen in Betlehem in de tijd dat de gerst geoogst moest worden.
Heel veel verhalen uit de bijbel draaien om zaaien en oogsten.
Dat heeft ook een speciale betekenis.
Gerst is het eerste graan wat rijp is in het voorjaar.
Dit valt altijd in het voorjaar samen met het Pesach feest.
Het eerstelingen feest gaat over de eerste oogst van de gerst wat als een beweegoffer voor God wordt gebracht de dag na Sabbat.
De vervulling van het eerstelingen feest is Yeshua die als eersteling uit de dood is opgestaan.

Daarover later meer.
Het gaat in deze tijd over het achterlaten van problemen.
Een nieuw begin.
Het vernieuwen van de band met de Heer
Het is  ook voor de gelovigen uit de heidenen die net zoals Ruth belijden: 
Uw God is mijn God.
Ruth is door Gods wonderlijke voorzienigheid op de akker van Boaz, een rijk familielid van Naomi, terechtgekomen. 

Als Boaz op zijn akker komt, vraagt hij zijn knecht wie deze vrouw is. 
Deze vertelt hem dat het de moabitische jonge vrouw is, die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab (vs. 6). 
En vervolgens vertelt hij hoe Ruth al vanaf de morgen bezig is met het rapen van aren en zich nauwelijks rust gegund heeft.
Hier zien we een bijzondere toepassing. Ruth, schaduwbeeld van de gelovigen uit de heidenen, is op de akker van een Israëlische man, genaamd Boaz, terechtgekomen. 
Die aren waren nodig voor haar en Naomi haar Joodse schoonmoeder, om te kunnen overleven. 
Deze aren doen ons denken aan het Levende Brood, aan Yeshua Zelf. 
Ieder mens heeft Hem nodig, Jood en niet-Jood, om geestelijk te kunnen leven. 
En de Messias was en is Joods. 
Het doet dan ook recht aan Gods Woord als wij Hem zoeken daar waar Hij vandaan komt. 

In die tijd was je als man volgens de thora verplicht om als losser te handelen als een vrouw weduwe werd.
Dat was het sociale vangnet.
In het geval van Naomi was Boaz een familie lid.
Ruth ( de Moabitische!!!) alweer met nadruk haar afkomst gemeld.
Ik woon nu al 19 jaar in Limburg. 
Maar nog steeds vragen ze me: He zijt gij wel van deze kant van de maas?
Heel logisch omdat de zachte G ontbreekt.
Ruth gaat aren rapen bij Boaz achter de maaiers, precies zoals dat gebruikelijk was in die tijd.

Boaz vraagt gelijk wie ze is.
Hij zorgt ervoor dat ze geen gevaar loopt en niets te kort komt. 
Hij zegt zelfs laat wat extra liggen.
Hij doet meer dan dat er strikt van hem verlangt wordt
Hij had gehoord wat Ruth gedaan heeft na de dood van haar man. 

 • Geboorte land verlaten.
 • Naar een land gegaan wat je vooraf niet kende.
 • Ze had zich al verdiept in het geloof van Naomi.
  Boaz zei:
  Mag de Heer je zegenen dat je toevlucht heb genomen om onder Zijn vleugels te schuilen.

In hoofdstuk 3 laat Naomi zien dat ze zich verantwoordelijk voelt voor Ruth.
Ze geeft allerlei adviezen en zegt Ruth dat ze aan Boaz voeten moet gaan liggen.
Dat brengt haar in een kwetsbare positie maar Boaz maakt daar geen misbruik van.
Ruth hoopt via een huwelijkscontract  met Boaz bescherming en een nageslacht te krijgen.
Boaz.. in hem is kracht betekent zijn naam.
In het kort gaat Boaz naar de poort van de stad om het een en ander te regelen.
Er was nog een ander familie lid die eventueel als losser kon optreden. 
Hij wordt dinges zus en zo genoemd.
Opmerkelijk zijn naam wordt niet gemeld.
Hij wilde in de eerste instantie wel het stuk grond van Naomi en de gestorven Elimelech kopen.
Boaz voegde er wel aan toe dat hij dan ook met Ruth moest trouwen.
Dat was hem blijkbaar een brug te ver en hij krabbelde terug.
En zo kwam het dat Boaz als losser kon zijn en de grond van Naomi kon kopen.
De deal werd onder 10 getuigen legaal gemaakt.

Wat een verhaal zeg.
We lezen in Ruth 4;11
Ja,’ zeiden ze, ‘wij zijn er getuige van! 
We hopen dat de Heer de vrouw die in uw huis komt even vruchtbaar zal maken als Rachel en Lea. 
Zij beiden hebben Israël tot een groot volk gemaakt. 
Ook hopen we dat het u in Efrata voorspoedig zal gaan en dat u in Betlehem een beroemd man wordt.
En zo gebeurde het dat Boaz en Ruth samen een zoon kregen. 
Zijn naam was Obed, wat dienstbaar betekend.
En deze Obed werd de vader van Isaì die op zijn beurt de vader werd van David
Het boek Ruth eindigt dan ook met een klein geslachtsregister.
Wat ik zo bijzonder vindt is dat Ruth( de moabitische) een grote rol speelt in de geslachtslijn van Yeshua.

Matheus begint met een geslachtsregister.
Daar komen 4 vrouwen in voor, wat op zich al opmerkelijk is.
Drie van die vrouwen waren niet Joods. Tamar, Rachab en Ruth
Batheseba wordt ook min of meer als een vreemdelinge gezien.
Boaz wordt ook met name genoemd terwijl hij bereid was om de naam Elimelech voort te laten bestaan.

Voor mij is dit alles een bewijs dat God een inclusieve God is.
Als jij je bekeert dan hoor je er ook gewoon bij.
Ik vond vroeger de geslacht registers altijd saai.
Begreep ook niet de meerwaarde ervan.
Zonder er te diep op in te gaan nu wil ik wel even kwijt dat er meer in staat dan dat je 123 zou vermoeden.
Om op Boaz terug te komen, de betekenis van zijn naam is prachtig.
In hem is kracht. 
Bij hem vind je geborgenheid. 

Onder zijn vleugels ben je geborgen.
Hij is in mijn ogen een TYPE van Yeshua .
Hij kende de thora, hij leefde ernaar op een niet wettische manier.
Dat zie je aan het feit dat hij net iets meer doet dan strikt noodzakelijk.
Hij stelt zich ook dienstbaar op.
En dan krijgt hij een zoon samen met Ruth….
Ebod wat dienstbaar betekend.
Dit alles is een grote verwijzing naar Yeshua die zich tijdens Zijn leven ook dienstbaar heeft opgesteld.
Hij is onze verlosser.    

Hij leefde ook volgens de thora op een niet wettische manier. Hij keerde zich zelfs tegen het wetticisme!
Als je dienend bent is er geen plaats voor overheersing.
De een acht de ander uitnemender dan zichzelf.
Dat is een houding die niet vanzelf komt.
Alleen als je in verbinding staat met de Eeuwige krijg je dat voor elkaar.
Het verhaal van Ruth zie ik ook als een verhaal van bekering, bescherming zoeken bij de Allerhoogste.
Waarbij Ruth staat voor de gelovigen uit de heidenen en Boaz een type van Yeshua is.

Als wij het voorbeeld van Yeshua willen volgen, hebben we het geloof van Abraham nodig, het dienend karakter van Boaz en van Yeshua zelf.
En net even een stapje meer willen doen.
Als we dat tot ons door laten dringen dan kunnen we ook echt gemeente vormen.
In  een huwelijks het dan niet belangrijk wie de baas is, maar je bied elkaar liefde, bescherming en hulp.
Dat geldt natuurlijk ook voor vriendschap en relaties.
En niet te vergeten de gemeente waarin je participeert.


3 gedachten over “Ruth en Boaz

 1. Als je het hele bovenvermelde verhaal leest dan kom je tot één conclusie. Gods koninkrijk is gebaseerd op liefde! Ultieme liefde!
  Uit liefde heeft God de mens geschapen.
  Uit liefde heeft God de mens gered van het vooruitzicht op de eeuwige dood.
  Uit liefde heeft God gezegd van je naaste te houden als jezelf.
  Omdat God van ons houdt zouden wij als natuurlijke reactie als vanzelfsprekend van Hem houden.
  Wanneer wij van onze naasten houden zou deze van ons houden. Dan leven wij voor Het geluk van onze medemensen en vanzelfsprekend ook andersom.

  Nu zien we helder wat Satan heeft bewerkstelligd met zijn coaching c.q verleiding in de hof. Hij heeft het egocentrische in de mens op sluwe wijze doen ontwaken. Hij heeft de natuurlijke liefdesreactie een onderdeel van de Schepping verwrongen tot eerst liefde voor jezelf te bewerkstelligen zoals satan zichzelf bijzonder liefhad en zich veel meer dan God voelde! Ja hij wilde zich boven God verheffen.
  De mens volgde satan in zijn retoriek en werd ongehoorzaamheid aan God. De vanzelfsprekende liefde werd en was gecorrumpeerd tot een slap aftreksel van eerst ik dan de ander, hiermee Satan volgend in al zijn destructie.

  Maar God bleef liefhebben en kwam in Jezus het grootste offer brengen om de mens te redden uit hun zelfgekozen toekomst van de 2e c.q eeuwige dood!
  Al die mooie Bijbelverhalen zoals hierboven zijn beschreven weerspiegelen Gods karakter van ultieme en eeuwige liefde.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.